skip to Main Content

Програма за развитие на Търговски умения, клонова мрежа "Търговска банка Д"

Настоящата препоръка се предоставя на Training Academy в уверение на това, че отговориха на изискванията за провеждане на висококачествено обучение за продажбени умения на служителите в клонова мрежа на “Търговска банка Д” АД. Проведеното обучение обхвана цялостна програма за развитие на търговски умения и постигна положителни резултати за участващите банкови служители.

В рамките на проведеното обучение, от страна на обучаващите бяха използвани модерни, интерактивни техники за представяне на материала, специфично ноу-хау за продажбени подходи и умения в сферата на продажбите. Служителите в клонова мрежа, преминали обучението, придобиха качествени и задълбочени знания в сферата на продажбите, повишиха увереността си в продажбения процес и придобиха ценни умения за справяне с конкуренцията. Благодарение на професионализма на лектора Вергиния Накова, обучаваните служители успяха да отработят практически техники за идентифициране потребностите на клиента и изградиха ефективни умения за справяне с възражения и правилна комуникация с клиентите.

Ръководството на “Търговска банка Д” АД е изключително удовлетворено от подхода на Training Academy да съобрази обучението си изцяло с продажбено-ориентирания модел на обслужване на клиентите на нашата Банка.

Препоръчваме Training Academy  заради индивидуалния им подход при провеждане на обучението, не само към спецификата на банковия продажбен процес, но и към динамиката на всяка група участници и считаме, че успешно прилагат съвременните иновативни модели на продажбени техники и умения, като същевременно предлагат гъвкавост и висококачествена услуга за успешни продажби.

Back To Top