skip to Main Content

Програма-"Комуникация и Управление на времето"

През 2017 бе съвместно разработена програма за провеждане на тренинги към екип Продажби в Солитрон, чиято цел бе подобряване на уменията за ефективна комуникация и взаимно разбиране в лична и работна среда, изграждане на хармонични отношения и адекватно поведение в условията на различия, както и овладяване на ефективни инструменти за управление на най-ценния ресурс-времето.

По време на тренинга бяха разгледани и разискани казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения, необходими за справяне с различни ситуации.

Смея да твърдя, че екипът от тренери в лицето на госпожа Антоанета Тодорова и госпожа Вергиния Накова, вникнаха в детайлите на нуждите ни от обучение по предварително задание и успяха да ангажират вниманието на участниците при провеждането на тренинга, като умело ги провокираха през цялото време.

Стилът на водене на групов тренинг на Training Academy е разчупен, иновативен, провокира се креативността на участниците и се залага на учене чрез преживяване и учене чрез правене, а средата на провеждане- неформална и предразполагаща към отпускане и вдъхваща увереност на участниците.

Резултатите от обучението можехме да видим нагледно веднага след това, като наблюдавахме как биват прилагани в работна среда успешно усвоените от нашите търговци добри практики за менажиране и приоритизиране на задачите във времето, екипна работа, даване и получаване на обратна връзка, справяне с възражения и др.

С уважение,

Николай Владимиров

/Човешки ресурси/

Back To Top