Начало » Корпоративни обучения » Програми за обучения » Цялостна програма за развитие на ефективни екипи

Цялостна програма за развитие на ефективни екипи

Цялостна програма за развитие на ефективни екипи

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

Целта на обучителната програма е да създаде ефективни и успешни екипи в компаниите. Подбрани са основни и ключови умения и качества, които да позволят на всеки екип да достигне максималния си потенциал.

Наборът от инструменти и знания, които програмата предлага, е изцяло насочен към използването им на практика в реалната бизнес среда на динамичното ни съвремие.

 

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да придобият ценни социални и личностни умения за комуникация в бизнес среда и общуване в екипа, да овладеят инструменти за повишаване ефективността при управлението на своите екипи, да разбират, оценяват и комуникират ефективно с различни типове хора и да умеят да изграждат атмосфера на разбирателство, толерантност и екипност.
 

Стъпки на провеждане:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.
 
 

 Основните теми включват

Модул 1: Ефективна комуникация и изграждане на взаимоотношения

 • Основи на комуникацията
 •  Принципи на успешната междуличностна комуникация
 •  Комуникация в делова среда
 •  Изграждане и поддържане на добра фирмена култура
 •  Практическо упражнение: Работа в условия на различие

Модул 2: Емоционална интелигентност

 • Понятието емоционална интелигентност /EQ/
 •  Значение на /EQ/ за редуциране на стреса и справяне с кризисни ситуации
 •  Емоционална интелигентност и изграждане на устойчиви лични и работни
 • отношения
 •  Управление на емоциите и справяне със стреса
 •  Тест

Модул 3: Управление на конфликти

 • Справяне с конфликтни ситуации
 • Ключови умения за ефективна комуникация в екипа и предотвратяване на конфликти
 • Решаване на конфликт чрез сътрудничество.
 • Практическо упражнение: Разрешаване на конкретен казус
 • Решаване на междуличностен конфликт чрез открита комуникация.
 • Практическо упражнение: разрешаване на конкретен казус
 •  Изграждане и поддържане на фирмена култура.
 • Практическо упражнение: „Духът на екипа”

Модул 4: Работа в екип

 • Определение за екип и екипна работа
 •  Видове екипи
 •  Принципи за работа в екип
 •  Умения за работа в екип
 •  Предаване на послание към екипа
 •  Принципи за организация на ефективни срещи с екипа
 •  Изграждане на култура за работа в екип
 •  Практическо упражнение: Сравнителни характеристики на група и екип

Модул 5: Управление на времето

 • Основни инструменти за управление на времето
 • Разпределение на времето в зависимост от целите /система на Франклин
 • Поставяне на приоритети / по скалата спешно/важно
 • Създаване на ефективна организация на работния процес / фокус, концентрация, крайни срокове/
 • Най-често срещани грешки в управление на времето
 

Начин на провеждане:

 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 6 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Препоръчваме обучителните сесии да се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Провежда се по метода „Фокус върху решенията“ (Solution FocusЩе се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: +359/876-178-848

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения